Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

 1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 4. Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik sądowy poza ww. zadaniami wykonuje również następujące czynności:

 1. Na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 2. Sporządza protokół stanu faktycznego;
 3. Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg posiada dostęp do wszystkich elektronicznych zapytań pozwalających ustalić mienie oraz dane osobowe dłużnika:

 • CEPIK

 • ZUS

 • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

 • e-PUAP

 • SEKAP

 • CEiDG z danymi niejawnymi

w tym również bezpłatne zapytanie w systemie Ognivo2 do banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Komornik obsługuje prowadzone postępowania egzekucyjne przy pomocy systemów teleinformatycznych programu:
„Kancelaria Komornika z VAT” firmy Currenda sp. z o.o.
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.sekap.pl/home.seam