Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg prowadzi kancelarię komorniczą od 2012r.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771) komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Komornik sądowy poza ww. zadaniami wykonuje również między innymi:

  • sporządza protokół stanu faktycznego

  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

Komornik Sądowy Łukasz Twaróg posiada dostęp do wszystkich elektronicznych zapytań pozwalających ustalić mienie oraz dane osobowe dłużnika w:

  • CEPIK (dostęp on-line)

  • ZUS

  • Bazie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim (dostęp on-line)

  • Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (dostęp on-line)

  • CEiDG z danymi niejawnymi (dostęp on-line)

  • Centralnym Rejestrze Podatników Urzędów Skarbowych

w tym również bezpłatne zapytanie w systemie Ognivo2 do banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Komornik obsługuje prowadzone postępowania egzekucyjne przy pomocy systemów teleinformatycznych programu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://sepi.sygnity.pl/sepi